Data: 10 d’octubre de 2021

En el full d’aques­ta setmana hi trobareu el docu­ment de les priori­tats pastorals per a aquest curs que acabem de començar.

Aquestes prioritats o pautes pastorals tenen la finalitat d’impulsar, d’iniciar o de millorar algunes accions i propostes perquè exercim la nostra missió com a Església que fem camí a Girona, tenint molt present la Paraula de Déu, el magisteri pastoral del Papa, la reflexió dels consells presbiteral i pastoral diocesà, les aportacions dels arxiprestes, les delegacions i la vida de les persones.

La missió permanent de l’Església – com sabem– és anunciar l’Evangeli de Jesucrist, ensenyar i educar per a la vida cristiana, celebrar la fe amb els sagraments, donar-ne testimoni estimant i servint les persones en les responsabilitats que tenim i per mitjà de les institucions que concreten la caritat i el servei, especialment als més necessitats.

Però vivim un temps en el qual cal afrontar els reptes que constatem en aquest moment.

Han disminuït les peticions del baptisme per als infants. Potser la pandèmia amb les seves restriccions hi ha ajudat, però la qüestió de fons és que no es contempla la necessitat del baptisme. També cal insistir en la importància de la confirmació d’adolescents, joves i adults.

Ha minvat l’interès de les famílies per oferir als fills la cate­quesi des de la infància a l’etapa juvenil. I sense catequesi no es pot tenir vivència i coneixement de la vida cristiana.

Cada vegada més els laics necessiten formació, tant per fo­namentar la seva fe i donar-ne raó com per assumir compro­misos en les comunitats. Per això cal oferir també formació, facilitant que pugui ser assumida.

Cal insistir en la necessitat de la celebració dels sagraments quan s’escaigui, i sobretot la participació en l’Eucaristia dominical.

No podem oblidar la dimensió de la caritat i servei als més necessitats de salut, d’afecte, de companyia, de béns materials, de sentit per a la seva vida.

Som ben conscients que les persones continuen sofrint, amb desig de ser estimades, cercant el perquè de la vida, necessitades d’esperança… i, en definitiva, obertes a Déu.

Per això us adonareu que les prioritats pastorals per a aquest curs 2021-2022 volen assumir aquests reptes.

– La predicació que inclou el pri­mer anunci de la fe i la forma­ció en la vida cristiana des del començament de la catequesi infantil, passant per les diver­ses etapes de la vida, fins a la maduresa. També la formació més intensa per als qui assu­meixen responsabilitats ecle­sials.

– La celebració dels sagra­ments insistint en l’Eucaris­tia dominical i atenent altres celebracions populars.

– La necessitat de la pregària comunitària i personal.

– L’acompanyament i l’acolliment. Cal vetllar perquè les nostres comunitats parroquials siguin acollidores de les persones que s’acosten per demanar algun servei o senzillament per participar en alguna celebració.

Alhora, cal pensar com s’acompanyen els fidels per sostenir la seva fe, i també les persones que la mateixa vida ens apropa.

Aquesta actitud d’acolliment i acompanyament cal concretar-la a les Càritas, envers els malalts i ancians, a les famílies –sobretot a les que més sofreixen–, i també als capellans i diaques.

– Vetllar per la vida i la missió de les parròquies. Cada vegada és més necessària la comunió efectiva i la coordinació entre les parròquies. No totes poden tenir i oferir celebracions dels sagraments habituals, catequesi, serveis, acolliment… I per això cal assegurar aquests serveis des de les parròquies de referència.