Data: 12 de maig de 2024 La missió evange­litzadora és con­substancial a la fe. No hi pot haver fe –i no podem viure-la– sense una vo­luntat ferma de comunicar-la, d’estendre-la, de transmetre-la. Aquesta voluntat neix del con­venciment que creure en Crist és el millor dels missatges que podem transmetre als altres, que podem transmetre al món. Els inicis de l’evangelització foren difícils: incomprensions, persecucions, indiferències, re­buig... Res de tot això espantà els deixebles de primera...

leer más