Data: 23 de maig de 2021

El dia 10 de maig, es va publicar el Motu proprio Antiquum ministerium, pel qual el Papa estableix el ministeri laical de catequista. Després de donar un gran impuls als ministeris de lector i acòlit, obrint-los també a les dones, fa un pas més en una visió d’Església tota ella ministerial.

Aquest nou ministeri té orígens molt antics. Ja apareix germinalment en l’Evangeli de Lluc i en les cartes als Corintis i als Gàlates. Però «tota la història de l’evangelització en aquests dos mil·lennis», escriu el Papa, «mostra amb gran evidència l’eficàcia de la missió dels catequistes», que han aconseguit que «la fe fos un suport vàlid per a l’existència personal de cada ésser humà», arribant a «donar fins i tot la vida» per aquesta fi.

El Concili Vaticà II redescobreix els ministeris laicals, presents en l’Església primitiva. Poc després, l’any 1972, el papa Pau VI escriu la carta apostòlica Ministeria quaedam, en la qual concreta els dos primers ministeris que poden confiar-se als laics: lector i acòlit. Ara, el papa Francesc els amplia, instituint aquest ministeri tan antic i tan necessari: el del catequista.

El document presenta el catequista com un testimoni de la fe, un mestre, un mistagog, un company i un pedagog, cridat a posar-se al servei pastoral de la transmissió de la fe des del primer anunci fins a la preparació per als sagraments de la iniciació cristiana, fins a la formació permanent. El Papa veu que, perquè aquesta identitat i missió es faci realitat en els catequistes, cal que aquests –homes i dones- estiguin arrelats en una vida d’oració, d’estudi i que siguin membres actius de la comunitat. Per tant, rebre el ministeri laical del catequista, donarà, «major èmfasi al compromís missioner propi de cada batejat». S’haurà de realitzar –recomana el Papa- «de forma plenament secular, sense caure en cap expressió de clericalització».

El papa Francesc posa  de manifest com el ministeri laical de catequista té també «un fort valor vocacional» perquè «és un servei estable donat a l’Església local (a la diòcesi i a la parròquia)» que requereix «el degut discerniment per part del Bisbe» i un ritu que pròximament serà elaborat per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments .

Finalment, el Papa convida a les Conferències Episcopals a «fer efectiu el ministeri del catequista» establint el procés formatiu i els criteris normatius necessaris per a accedir a ell.

Quin gran reconeixement a els/les catequistes que han dedicat durant molts anys el millor del seu compromís cristià a l’ensenyament de la fe a infants, joves i adults.