Recull de les cartes dominicals dels bisbes de Catalunya
Diumenge 11 de novembre se celebra a totes les diòcesis la Jornada de Germanor , amb el lema ““Amb tu, som una gran família”. En aquesta Jornada, l’Església catòlica fa una crida a tots els fidels a seguir prenent consciència de la necessitat de contribuir al sosteniment de l’activitat de les diòcesis i els convida a enfortir el seu compromís amb l’Església diocesana, a col·laborar-hi i ajudar-la perquè serveixi millor i més adequadament en tots els camps en què treballa a favor de la societat.
Els bisbes de Catalunya centren els seus escrits dominicals a parlar de la Jornada de Germanor, així com de l’Eucaristia dominical i de Sant Pau VI i Sant Òscar Romero.
Vuit de les cartes dominicals parlen de la Jornada de Germanor (altres bisbes ja n’havien parlat amb anterioritat: https://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=26961). Amb motiu de la celebració d’aquesta Jornada, l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol , ens exposa un text breu dels Fets dels Apòstols (Ac 2,44-45) “que narra un traç fonamental en la vida dels primers cristians que va causar admiració en la societat de la seva època i continua produint-ne en la nostra” i afegeix “també els esforços de l’apòstol Pau perquè les esglésies que anava fundant s’ajudessin entre elles en cas de necessitat”. Diu que “també avui estem cridats a posar els recursos en comú” i que “la manera d’entendre-ho és que l’Església no és una entitat, sinó sobretot una família, la dels que es consideren fills de Déu”. Afirma que “les estructures de l’Església diocesana estan al servei de tots” i que “aquest servei és possible gràcies a la solidaritat”. Expressa el seu agraïment com a arquebisbe de Tarragona “a les persones particulars i empreses que ajuden de manera permanent o esporàdica al sosteniment de tantes activitats que tenim entre mans” i “als qui ajuden a portar els comptes, a gestionar l’economia diocesana”. Finalment, diu que “la caritat entre nosaltres és, com en la comunitat dels primers cristians, la conseqüència i prova que vivim una fe autèntica en els ensenyaments de Jesucrist”.
El cardenal Joan Josep Omella diu que “l’Església catòlica que peregrina a Barcelona té uns 1.700 anys d’història” i que “des d’aleshores i fins al dia d’avui els cristians que formem part d’aquesta gran família, que és l’arxidiòcesi de Barcelona, hem fet nostra la crida rebuda del mateix Jesucrist: anunciar i donar testimoni de l’Evangeli, construir la comunitat cristiana i servir els més pobres de la societat”. Afirma que “l’Església és una gran família en la qual tots som necessaris. Tots els batejats som cridats a aportar el nostre granet de sorra. Cada cop més cal que els cristians ens adonem que l’economia de l’Església és cosa de tots”. Diu que els recursos econòmics de l’arxidiòcesi de Barcelona venen de tres fonts: les aportacions directes de cada un dels fidels mitjançant col·lectes, donacions, subscripcions, herències i llegats; “les vostres aportacions indirectes que rebem a través de l’Administració de l’Estat i que són resultat de la vostra decisió de marcar la creu a la casella de l’Església en la declaració de l’Impost sobre la renda” i “els ingressos provinents de la gestió del patrimoni diocesà i altres ingressos recurrents”. Afirma que “els recursos econòmics diocesans es gestionen amb molta cura”, que “estem fent un gran esforç per tenir una economia transparent i per donar-la a conèixer a tothom” i que “volem que es coneguin i valorin les activitats de l’Església”. En aquesta línia de la transparència vol compartir amb nosaltres “algunes conclusions de la darrera Memòria d’actuacions de la Conferència Episcopal Espanyola” on s’explica “el que l’Església catòlica fa per la societat”. Mostra el seu agraïment “a tots vosaltres per fer-ho possible” i, finalment, demana que “no deixem de col·laborar per tal de continuar la nostra missió”.
L’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives , diu que la “ Diada de Germanor” és una “bella expressió per a indicar que entre tots hem de sostenir les necessitats de tota la Comunitat eclesial” i que “les activitats pastorals que l’Església porta a terme, reclamen una dimensió econòmica”. Destaca, sobre el tema de les immatriculacions de béns immobles al Registre, que “allò que era de l’Església, de les Parròquies o del Bisbat d’Urgell, ara s’ha inscrit” i que “hem defensat i cuidat responsablement del patrimoni, les esglésies i els béns de tots els cristians”. Diu que la Jornada de Germanor, un any més, ens recorda que aquesta “construcció de l’Església” “és més que els temples i rectories, encara que siguin necessaris”, que “l’Església es va realitzant a la catequesi, la pastoral envers els joves i les famílies, les colònies i l’esplai, els seminaris i la formació dels laics, l’atenció als malalts, l’ajut de Càritas envers els pobres, les missions i l’ajuda al tercer món, etc”. Destaca que “amb el vostre ajut podrem anar-ho fent i ampliant segons les necessitats que anirem tenint, i que són grans”. L’arquebisbe Vives agraeix “a tots els qui, en les declaracions de la renda, marqueu lliurement la “x” en la vostra declaració” i recorda que “és compatible amb la destinació a d’altres fins socials, ja que no s’exclouen els dos”. Finalment, diu que “aquesta aportació a través de l’IRPF només representa cobrir el 25% de les necessitats bàsiques de l’Església, i el 75% restant ve directament de la generositat dels fidels a través de campanyes, subscripcions i donatius directes” i agraeix “la vostra generositat mantinguda”.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés , diu que el costum d’anomenar entre nosaltres “ Dia de Germanor ” el Dia de l’Església Diocesana” “ve a ser un autèntic encert, ja que expressa una realitat bella i estimulant: que els qui formem l’Església Diocesana som veritables germans i que allò propi dels germans és compartir” (la mateixa fe, el mateix baptisme, la mateixa Eucaristia, el mateix amor). Reconeix, però, que “també és veritat que som una mica lluny de viure aquesta “germanor” en allò concret i visible, com sent una autèntica família, amb tot el que això suposa”. Diu també que “comptem, gràcies a Déu, amb germans que, a través de fets i conductes concretes, posen de manifest una gran generositat vers la nostra Església” i que “tot plegat ens convida a somiar en aquest Dia de “Germanor””. Li ve a la memòria “el que va significar per als primers cristians, a l’Església primitiva i portada per l’Esperit Sant, projectar, a partir del que vivien, un ideal de vida en comunitat”. Especifica que en els primers capítols del llibre dels Fets dels Apòstols “hi apareixen els factors essencials de la vida d’una comunitat cristiana: la fe compartida en l’escolta de la Paraula dels Apòstols, l’oració, especialment la celebració de l’Eucaristia, la comunió en un sol cor i una sola ànima fins a compartir béns, i l’evangelització”. Finalment, diu que avui “podem descobrir fets que manifesten la presència de l’Esperit i en donem gràcies a Déu”, que “alhora l’ideal evangèlic ens estimula a créixer com a germans” i que “compartir els nostres diners, perquè la comunitat diocesana pugui complir la seva missió, serà un autèntic signe de fraternitat i amor cap a tots els que formem la nostra Església”.
El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz , recorda que aquest mes d’octubre va participar en l’Encontre del Grup Europeu de Cursets de Cristiandat a Kremsmünster (Àustria) i va tenir ocasió “de compartir uns dies de treball amb dirigents de diversos països” i va experimentar el goig de sentir-se part d’aquesta gran família que és l’Església, “estesa per tants llocs, amb persones i realitats tan diverses, però unides per una mateixa fe i que viuen el mateix mandat missioner de Jesús”. Recorda que l’Església “és una gran família i que tots tenim una missió per a acomplir al servei de la comunitat eclesial i del món” i es pregunta com dur a terme aquesta missió, què podem fer, què podem dir. Pensa que “s’ha de predicar amb l’exemple eficaç i la paraula oportuna”, que “hem d’ensenyar a viure la relació amb Déu, a pregar”, que hem d’ajudar “a viure una espiritualitat que integri tota la realitat humana des de la fe”. Diu també que “forma part de la missió de l’Església transmetre principis i valors als infants i als joves per a ajudar cada persona a créixer i a madurar, i també per a col·laborar en la construcció del bé comú”, que com a comunitat eclesial “també hem de ser especialment sensibles davant el sofriment humà” i que “estimar, compadir-se, ajudar els germans necessitats forma part de l’essència de l’Església, de la seva naturalesa més pregona”. Finalment, diu que “aquesta jornada de l’església diocesana ens ajuda a compartir tot aquest treball immens, a sentir-nos formant-ne part, a col·laborar per al seu manteniment i la seva potenciació”.
El bisbe de Vic, Romà Casanova , diu que “l’Església som una gran família amb un passat que s’endinsa en dos mil·lennis, un present ple de vitalitat, encara que no mancat de proves i dificultats, i un futur obert, posant l’esperança en Jesucrist”. Recorda que “cada any, en arribar el mes de novembre, posem la mirada en la nostra Església diocesana i els seus reptes de finançament per a poder posar a l’abast de tothom el nostre ric patrimoni, que hem rebut de la nostra història; les necessitats del present, en l’activitat quotidiana d’evangelització, culte i caritat; i els projectes de futur en resposta als reptes d’un horitzó obert i nou”. Afirma que “aquestes necessitats de finançament són una crida a tots els qui formem l’Església de Vic” i que la Jornada de Germanor vol “arribar a la consciència eclesial de tots els qui som l’Església, a fi que assumim la part de responsabilitat que ens pertoca en el finançament de la nostra diòcesi”. Afegeix que “ moltes i variades són les maneres d’exercir aquesta responsabilitat eclesial, pròpia i intransferible, de tots i cada un de nosaltres: les aportacions en la col·lecta de la missa, les quotes periòdiques a la parròquia o la diòcesi, els llegats i els donatius”. Finalment, diu que “hem de prendre consciència que no són els altres, ni les administracions públiques, els qui han de finançar l’Església, sinó que som els creients en Crist els qui hem de mantenir les nostres institucions eclesials” i remarca que “amb tu, generós i responsable, som una gran família”.
El bisbe de Girona, Francesc Pardo , diu que “l’Església som una gran família, la família de Jesús. I en aquesta família, com en totes, necessitem compartir els béns materials per exercir la nostra missió” i ens fa adonar que “abans de compartir els béns materials compartim molts altres béns molt més importants: la Paraula de Déu, la fe en Jesucrist…” i “oferim a tothom els serveis d’ajuda i promoció dels més necessitats, l’atenció pastoral als malalts i ancians, i les propostes educatives per als infants, joves i adults per mitjà dels moviments i altres institucions”. Afirma que en aquesta jornada de l’Església diocesana “cal primer donar les gràcies a tots els qui habitualment col·laboreu econòmicament amb les vostres aportacions a les col·lectes i donatius”, “també cal reconèixer l’esforç de les comunitats parroquials” i “cal donar les gràcies a totes les comissions d’economia de les parròquies per la seva dedicació i esforç”. El bisbe de Girona parla també de la comunió que “es manifesta i s’aconsegueix en les celebracions, en les activitats pastorals, en la vida de les comunitats, però també en la necessitat de compartir els béns materials”. Afegeix que “l’estimació i valoració per les nostres parròquies ens exigeixen que ens sentim responsables de la seva missió i del seu sosteniment”. Finalment, reconeix que “per exercir la missió confiada necessitem recursos econòmics, i aquesta jornada de Germanor ens ho recorda” i mostra el seu agraïment als fidels “per contribuir al sosteniment de la nostra Església, també la teva família”.
El bisbe de Solsona, Xavier Novell , diu que la jornada de Germanor és “una nova ocasió per a conscienciar que l’Església som tots, som una família”, “una bona oportunitat per a recordar que el nostre objectiu pastoral prioritari és convertir les nostres parròquies en comunitats orants, vives, fraternes i evangelitzadores”. Anuncia que “arribem a aquesta jornada amb un canvi que vol sumar en aquesta direcció”: “aquesta setmana he signat el decret de modificació de l’organització territorial de la diòcesi. Desapareixen els 6 arxiprestats i les 26 unitats pastorals parroquials que coneixem i neixen 12 unitats pastorals parroquials al capdavant de les quals hi ha les parròquies de Bagà, Berga, Puig-reig, Navàs, Solsona, Súria, Cardona, Sant Ramon, Cervera, Tàrrega, Bellpuig i Mollerussa”. Afirma que “aquesta reorganització territorial no comportarà ara canvis de mossens, però sí que dibuixa els canvis del futur. Sobretot mostra d’on hauran de partir els deixebles missioners que hauran de renovar, més endavant, les altres parròquies”. Adverteix que “quines seran les parròquies de la segona onada renovadora dependrà del treball que ara es faci a les parròquies de referència i del grau d’implicació dels fidels de les parròquies veïnes en la renovació de la parròquia principal”. Finalment, demana “als fidels més actius, siguin de la parròquia que siguin, que facin el pas de participar en les activitats orants, fraternes i evangelitzadores de la seva parròquia de referència”.
El bisbe de Tortosa, Enric Benavent , diu que “amb el començament de la catequesi parroquial, la celebració de l’Eucaristia dominical en les parròquies s’anima amb la participació de molts dels xiquets i joves que es preparen per a rebre els sagraments de la iniciació cristiana” i que “la participació en la Missa dominical és essencial perquè la fe es mantinga viva”. Recorda que “el centre de la vida cristiana està en Crist, i el primer objectiu d’un deixeble del Senyor no pot ser un altre que créixer en l’amistat amb Ell” i que “la nostra unió amb Crist creix i es fortifica en l’escolta de la seua Paraula i en la participació en el Sagrament en el qual Ell es fa present entre nosaltres”. Adverteix que “l’abandó de l’Eucaristia porta al debilitament i a la mort de la vida cristiana perquè, sense adonar-se, el cristià es va allunyant a poc a poc de Crist”. Destaca que “els creients no vivim la fe aïlladament, sinó en comunitat” i que els cristians formem part de l’Església perquè, “malgrat les nostres diferències, tots ens sentim deixebles de Crist. I és la nostra unió amb Ell el que fa que les diferències legítimes no acaben convertint-se en divisions i que l’Església arribe a ser una autèntica família de Déu”. Finalment, diu a les famílies que participen en l’Eucaristia dominical amb els seus fills que els vol convidar a no convertir-la “en una activitat que acaba quan finalitza el curs catequètic”, sinó a viure-la com una ocasió per retrobar-se amb el Senyor i amb la seva Església.
El bisbe de Lleida, Salvador Giménez , recorda que “el passat 14 d’octubre el Papa Francesc va presidir la Santa Missa i la canonització de set beats. Dos d’ells molt coneguts, el Papa Pau VI i l’arquebisbe Oscar Romero i els altres anomenats “beats de la caritat” (Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, María Catalina Kasper, Nazaria Ignacia March y Nunzio Sulprizio), molt venerats en els seus països o congregacions”. Se centra “en els dos sants més coneguts sense restar importància a les virtuts dels altres cinc”. De PAU VI, destaca que “va ser el 262è Pontífex de l’Església catòlica, elegit en juny de l’any 1963 succeint a Sant Joan XXIII” i que “va continuar i clausurar el Concili Vaticà II (1962-65) que ha estat l’esdeveniment més transcendental del segle XX per a la nostra Església”. Segons el bisbe de Lleida, “aquest gran home pot ajudar-nos en alguna de les seves facetes personals. Molt preocupat pels problemes del món, l’anomenen “el Papa de la vida” per la seva defensa de la concepció”. D’Óscar Arnulfo Romero, diu que “es tracta del primer salvadoreny en ser elevat als altars i el primer arquebisbe màrtir d’Amèrica”, que “va ser un signe de contradicció enmig d’un món colpejat per la violència del poder constituït i per les forces contràries”, que “fidel a la paraula de Déu i a la Doctrina Social de l’Església, va reprovar tota violència de la que va ser víctima” i que “a nosaltres ens ensenya el camí de la pau, l’entrega als més pobres i la denúncia profètica de les injustícies”. Finalment, acaba demanant als sants que preguin per nosaltres.
Poden trobar les glosses senceres a la pàgina web de cada diòcesi:

Barcelona: https://www.esglesiabarcelona.cat/cartes-dominicals/
Girona: http://www.bisbatgirona.cat/bisbat.php?idm=1&subpagina=1&subseccio=4&c_categoria=1&fitxa=3
Lleida: http://www.bisbatlleida.org/documents/bisbe
Sant Feliu de Llobregat: http://www.bisbatsantfeliu.cat/bisbe.php?id=1
Solsona: http://bisbatsolsona.cat/bisbe/documents/
Tarragona: http://www.arquebisbe.arquebisbattarragona.cat/category/4vents/
Terrassa: http://bisbatdeterrassa.org/diocesi/bisbe/cartes-dominicals/
Tortosa: https://bisbattortosa.org/paraules-de-vida/
Urgell: http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/el-bisbe-durgell/la-veu-del-bisbe
Vic: http://www.bisbatvic.com/full.htm
Així mateix, poden trobar informació sobre la Jornada de Germanor, a la següent pàgina web:

Informació sobre la Jornada de Germanor: https://www.conferenciaepiscopal.es/dia-la-iglesia-diocesana-2018/

Barcelona, 9 de novembre de 2018

Font : Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya