A causa de la pandèmia, la Santa Seu va publicar el passat dia 23 d’octubre un «Decret de la Penitenciaria Apostòlica sobre les indulgències plenàries per als fidels difunts en l’actual situació de pandèmia» en el qual s’indica que «enguany, en les circumstàncies actuals degudes a la pandèmia del Covid-19, les indulgències plenàries per als fidels difunts es prorrogaran durant tot el mes de novembre, amb l’adequació de les obres i condicions per tal de garantir la seguretat dels fidels”.

Es commutaran les obres pietoses per obtenir les indulgències plenàries aplicables a les ànimes de purgatori». Per això, la Penitenciaria Apostòlica, per mandat especial del papa Francesc, «estableix de molt bon grat i decideix que aquest any, per evitar les aglomeracions on estan prohibides:

a.- La indulgència plenària per als qui visitin un cementiri i preguin pels difunts si més no mentalment, establerta per regla general només en dies concrets de l’1 al 8 de novembre, podrà ser traslladada a altres dies del mateix mes fins que aquest acabi. Aquests dies, elegits lliurement pels fidels, també poden ser independents entre si.

b- la indulgència plenària del 2 de novembre, establerta en ocasió de la commemoració de Tots els Fidels Difunts per als qui visitin piadosament una església o oratori i recitin allà el «Pare Nostre» i el «Credo», pot ser transferida no només al diumenge anterior o posterior o al dia de la solemnitat de Tots Sants, sinó també a un altre dia del mes de novembre, lliurement elegit per cada un dels fidels».

S’assenyala a més que «la gent gran, els malalts i tots aquells que per motius greus no puguin sortir de casa, per exemple a causa de les restriccions imposades per l’autoritat competent per al temps de la pandèmia, per tal d’evitar que nombrosos fidels s’aglomerin en els llocs sagrats, podran obtenir la indulgència plenària sempre que s’uneixin espiritualment a tots els altres fidels, completament despresos del pecat i amb la intenció de complir com més aviat millor les tres condicions habituals (confessió sacramental, comunió eucarística i oració per les intencions del Sant Pare), davant una imatge de Jesús o de la Santíssima Mare de Déu, resin oracions piadoses pels difunts, per exemple, laudes i vespres de l’Ofici de difunts, el Rosari marià, la corona de la Divina Misericòrdia, altres oracions pels difunts més apreciades pels fidels, o es dediquin a la lectura meditada d’algun dels passatges de l’Evangeli proposats per la litúrgia dels difunts, o realitzin una obra de misericòrdia oferint a Déu els dolors i les dificultats de la seva pròpia vida».

Per facilitar l’obtenció de la gràcia divina per mitjà de la caritat pastoral, l’esmentada Penitenciaria «prega tots els sacerdots amb facultats adequades que s’ofereixin amb particular generositat a la celebració del sagrament de la Penitència i administrin la santa comunió als malalts».

Aquest Decret serà vàlid durant tot el mes de novembre.