Data: 20 de febrer de 2022

Quan arriba el mes de febrer, dins el curs escolar és el moment en què als pares se’ls demana la inscripció dels seus fills a l’escola que lliurement escullen, i no sempre els és fàcil exercir aquesta llibertat d’elecció de centre.

De fet, l’educació dels fills és la tasca més important que tenen els pares. Per als cristians, que ens reconeixem creats per Déu i no pas fets per cap atzar ni cap evolució cega, el do de la paternitat i maternitat, reflex de la paternitat, amb entranyes de mare, del Creador, és la realitat que més omple el cor, malgrat les dificultats que hi pugui haver. Educar una persona des del primer plor, quan surt del si de la mare, és una font de goig, ple de reptes, això sí, per als progenitors.

Al mateix temps, no podem oblidar que aquest do, que té el seu origen en Déu, comporta un deure: educar els fills d’acord amb els convenciments més profunds dels pares. El do i el deure d’educar pertany a aquests sempre. La societat, per mitjà de les seves administracions públiques, ha de estar al servei d’aquest dret patern. L’estat, doncs, ha de fer possible, amb els impostos de tots els ciutadans, que els pares puguin exercir el seu deure d’educació dels fills amb llibertat, la qual inclou, clarament, la llibertat d’elecció de centre. Les lleis vigents així ho reconeixen, però no sempre és fàcil per a molts pares poder fer aquesta elecció lliurement.

Totes les escoles, tant les públiques com les concertades o privades, fan un servei social. Els infants i joves que s’hi eduquen hi són preparats per a la vida en societat, tant en el present com en el futur, quan arribin a la maduresa.

La xarxa d’escoles concertades, i dins aquestes, en gran nombre, les d’oferta catòlica, està al servei de la llibertat dels pares en l’elecció de centre educatiu per als seus fills. I aquesta és l’única raó de l’existència d’escoles catòliques. La llarga història de moltes d’aquestes manifesta la confiança que hi tenen els pares i mares, essent ja diverses, ben sovint, les generacions que s’hi han format.

Certament que totes les escoles mereixen el respecte i atenció de tots els ciutadans. Tanmateix, s’ha de respectar sempre la llibertat dels pares, els quals, en quant han de respondre al do i al dret d’educar els seus fills, han de valorar en consciència quin tipus d’educació volen per a ells.