Data: 7 de juliol de 2024

Ser conscients de les nostres feble­ses, tant físiques com morals –com escriu sant Benet a la Regla–, és una bona manera de créixer i, també, de fer-nos conscients de les febleses i dels defectes dels altres. L’home ha estat creat a imatge de Déu, una imatge que nosal­tres fem imperfecta, perquè està sovint enterbolida per les nostres mancances i les nostres faltes, pels nostres pecats… I no ens faci por emprar aquesta expressió. Aleshores, en comptes de reconèixer els altres com a imatges de Déu pretenem que siguin fets a imatge nostra, és a dir, que siguin, actuïn i pensin tal com nosaltres volem que siguin, actuïn i pensin. Però això, evidentment, no és mai així, i la percepció d’aquesta realitat ens causa frustració.

Jesús digué a la gent reunida a la sinagoga de Nat­zaret, als seus veïns i convilatans: «Els profetes no­més són mal rebuts en el seu poble, entre la seva parentela i entre els de casa seva» (Mc 6,4). Aque­lla gent no veia en Jesús un enviat de Déu. Hi veia sols un veí, que havien vist créixer i córrer pels carrers de Natzaret; de qui coneixien bé la seva mare; que havien tractat el seu pare als ulls del món i ara convivien amb la seva parentela; veien en Ell no pas res més que el que ells creien que era: un home del seu poble. L’Església no pot ser com aquella gent tancada a reconèixer la veu de Déu i el seu missatger. Ha de ser una Església d’acollida, i aquesta idea ens ha estat recordada sovint pel papa Francesc. Per acollir els nouvinguts temporalment, turistes i viatgers, o els qui intenten refer les seves vides entre nosaltres, fugint de la pobresa i la manca de recursos a la seva terra, ens cal veure-hi sempre el rostre del Crist.

Escriu sant Benet en la seva Regla que «tots els fo­rasters que es presenten han de ser acollits com el Crist, ja que ell un dia dirà: “Era foraster i em vau acollir”» (RB 53,1). No és pas aquest un mal consell, ans al contrari, ens pot ser molt útil per no veure en l’altre un estrany, un competidor o fins i tot un invasor.

Des del reconeixement de les nostres limitacions i de les nostres febleses, ens serà una mica més fàcil acollir. Sabent-nos forts en veure’ns febles, veurem més forts i menys febles els altres. Ens cal tenir això present en tots els àmbits, amb els nostres conciu­tadans, els nostres veïns, familiars i companys, i també dins mateix de l’Església, que ha de tenir tota ella els ulls posats en el Senyor, a qui tots plegats estimem, servim i seguim.