Els Delegats diocesans de Litúrgia demanen que amb motiu de l’entrada en vigor de la 3ª edició en català del Missal Romà el proper 1er. Diumenge d’Advent, tinguem present, ministres i fidels, que ha de significar una ocasió de reflexió i d’estudi sobre el sentit de la Litúrgia i de la seva manera de celebrar-la, no únicament dels preveres, dels diaques i dels equips de Litúrgia, sinó també de totes les comunitats parroquials i els grups cristians.

Caldrà advertir els fidels que, a més de diversos canvis, nous textos i altres modificacions, el nou Missal conté dos canvis en els textos recitats per l’assemblea dels fidels, un d’important al Credo i un de petit a la resposta a la invitació a pregar, a l’ofertori, que no deixen de ser significatius.

1.- Quan recitarem el Credo nicenoconstantinopolità, ja no es dirà més, com fins ara: “I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica”, sinó que d’ara en endavant caldrà dir:

“I en l’Església, que és una, santa, catòlica i apostòlica.”

No perdem l’oportunitat de valorar i explicar els quatre atributs de l’ésser sagrat de l’Església (podeu mirar el Catecisme de l’Església Catòlica nn. 811-870).

2.- La segona és un petit canvi per millorar la redacció catalana de la resposta dels fidels al “Pregueu germans…”, on ja no direm: “i també per al nostre bé i de tota la seva santa Església”, sinó que d’ara endavant més correctament haurem de dir:

“… i també per al nostre bé i el de tota la seva santa Església.”

L’Eucaristia sempre se celebra per al bé dels qui estan en aquell moment reunits pregant, però també per al bé de tota l’Església santa “estesa d’Orient a Occident”, segons la famosa expressió de St. Fructuós de Tarragona.