Acaba d’aparèixer l’edició de EL CANT A LA LITÚRGIA DE LES HORES, que correspon al volum 2 del Cantoral Litúrgic Bàsic que ha preparat la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a través de la seva Comissió Interdiocesana de Música, que presideix Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i Encarregat de Litúrgia per la CET, i que coordina Mn. Joan Baburés, Delegat de Litúrgia de la Diòcesi de Girona. Ha estat editat pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) i conté un annex amb les gravacions de les principals músiques perquè la Litúrgia de les Hores pugui ser cantada per les comunitats cristianes que preguen en llengua catalana.

Ja conté la darrera versió litúrgica de la Litúrgia de les Hores en quatre volums.

La presentació és de l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan E. Vives:

“Després de la publicació, fa tres anys, de la quarta edició revisada de la Litúrgia de les Hores en la nostra llengua catalana, mancava el complement indispensable per a poder acomplir plenament el propòsit d’aquest instrument de pregària: cantar les lloances del Senyor. Per això, amb molt de goig, els Bisbes de Catalunya oferim a tots els fidels aquest llibre per al cant de la Litúrgia de les Hores perquè estem convençuts que «convé que, segons les ocasions, es canti l’Ofici en el cor i en comú» (Sacrosanctum Concilium núm. 99).

De fet, aquest instrument que facilita i promou «l’oració pública i comunitària del Poble de Déu» troba la seva plena identitat quan, per tal d’acomplir amb fidelitat el manament del Senyor de «pregar sempre» (Lluc 18,1), convoca i reuneix els fidels, invitant-los a unir-se a l’oració de l’Església. I aquesta pregària comunitària, com la mateixa celebració de l’Eucaristia i dels altres Sagraments, troba la seva plena expressió en la participació activa dels fidels per mitjà dels cants. I encara més, quan la majoria dels elements que conformen la Litúrgia de les Hores són, de per ells mateixos i pròpiament, uns bellíssims cants recollits en la col·lecció dels llibres de la Bíblia: els himnes, els salms, els càntics, els responsoris i d’altres.

En plena continuïtat amb el Cantoral Litúrgic Bàsic, per a les Diòcesis amb seu a Catalunya, deu anys després de publicar-se’n la primera edició, i cinc anys després de la seva segona edició ampliada de l’any 2014, ara us fem a mans aquest nou volum: El cant a la Litúrgia de les Hores. Com en el Cantoral Litúrgic Bàsic, el criteri no és d’imposar res, ni d’excloure res del que ja s’està fent a les comunitats que de fa temps exerceixen aquesta funció litúrgica amb cant. Ben al contrari, s’ofereix i s’invita, als qui participen en les reunions de pregària amb la Litúrgia de les Hores, a través d’aquests propostes musicals senzilles, a trobar gust a fer-ho cantant.

És important promoure el cant de la Litúrgia de les Hores totalment o parcialment. La Instrucció Musicam Sacram de 1967 ja ensenyava: «L’acció litúrgica adquireix una forma més noble quan es realitza amb cant: cada un dels ministres exerceix la seva funció pròpia i el poble hi participa. D’aquesta manera, l’oració adopta una expressió més penetrant; el misteri de la sagrada litúrgia i el seu caràcter jeràrquic i comunitari es manifesten més clarament; mitjançant la unió de les veus, s’arriba a una més profunda unió de cors; des de la bellesa del sagrat, l’esperit s’eleva més fàcilment a l’invisible; en fi, tota la celebració prefigura amb més claredat la litúrgia santa de la nova Jerusalem» (núm. 5). Es tracta per tant que, d’aquesta manera, progressivament i gradualment, es vagi aconseguint el propòsit expressat a l’Ordenament General de la Litúrgia de les Hores de 1971, quan diu: «Es recomana vivament la celebració cantada de l’Ofici als qui al cor o en comunitat celebren l’Ofici diví, perquè el cant és més apropiat a la naturalesa d’aquesta pregària i és indici de més solemnitat i d’una unió més profunda dels esperits en la lloança a Déu» (núm. 268).

Els Bisbes de Catalunya desitgem que aquesta proposta de celebracions cantades de la Litúrgia de les Hores trobi acolliment en les comunitats, petites o grans, de les nostres Diòcesis i sigui d’utilitat per tal que la veu de l’Església orant, ressoni harmònicament en una pregària més bella i suau, que pugui arribar a conjuntar els cors i les ments dels qui hi participen i arribi, ben vibrant, a unir-se a la pregària constant del Crist prop del Pare.

La Seu d’Urgell, 6 de gener de 2020, solemnitat de l’Epifania del Senyor.”

 

+ Joan-Enric Vives, Arquebisbe-bisbe d’Urgell i President de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense