Data: 18 de desembre de 2022

Aprofitant la publicació de la tercera edició del MISSAL ROMÀ en llengua catalana, que s’ha distribuït entre les parròquies i centres de culte de totes les diòcesis de Catalunya perquè es faci servir des del I Diumenge d’Advent, us convido a una reflexió sobre el seu significat.

Com tots sabeu, el missal és un llibre que conté l’ordre i el mode de celebrar la Missa. En diem missal romà perquè és el llibre que inclou els textos i les normes vigents de la celebració segons el ritus romà llatí. Aquest és el que segueixen les nostres comunitats i el llibre que tots podeu veure sobre l’altar, utilitzat especialment pel celebrant. El Concili Vaticà II va propiciar l’ús de les diferents llengües pròpies per a les celebracions. Fa molts anys que a les nostres diòcesis el missal utilitzat està en llengua catalana, directament traduït del llatí, que des de fa molts segles és la llengua oficial de l’Església catòlica.

Com qualsevol llengua, evoluciona al llarg del temps, i semblava necessari revisar la traducció que es va fer al català després del Concili, als anys setanta del segle passat. El treball de revisió va començar l’any 2000, a partir de la nova edició del Missale Romanum. Es va dur a  terme per part d’un grup de tècnics sota la direcció dels Delegats Diocesans de Litúrgia, que formen la Comissió Interdiocesana. Es va demanar l’opinió d’altres especialistes i dels mateixos bisbes. Després d’aquest treball inicial, que va durar diversos anys, la Comissió va presentar el resultat, amb la incorporació de les esmenes suggerides, que va ser aprovat pels bisbes de la Tarraconense al juliol de l’any 2018. Va passar el tràmit de la Conferència Episcopal, que li va donar el vistiplau i es va portar a Roma, a la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments que, amb un decret del passat 22 de febrer, va confirmar la seva aprovació.

El procediment per a la revisió va ser el següent: en primer lloc es llegeix el text llatí, després, la traducció literal i, finalment, la traducció catalana en ús. Després es compara l’últim text amb l’original llatí per comprovar la fidelitat a l’original, a la llengua en què es tradueix i a la bona comprensió dels destinataris. Es pretén que el text final tingui un vocabulari intel·ligible i una sintaxi actual, de forma que tots els fidels, no només els filòlegs i els diversos experts, puguin participar amb gust en les celebracions.

El Missal és un gran volum que acostuma a estar sempre a la taula de l’altar, al costat del leccionari (conté les lectures de la Paraula de Déu), situat a l’ambó i, també, el llibre de la seu amb les diferents oracions que completen el conjunt de la celebració de la Missa.

Hi ha algunes modificacions, introduïdes i acceptades, que ajuden a aconseguir un major profit per als qui participen en la celebració amb mots més ajustats i amb referències als sants que han sigut canonitzats recentment. S’han afegit els textos propis d’algunes solemnitats de les diòcesis de Catalunya, així com els patrons de València. En altres llengües s’ha proporcionat un volum d’una mida més petita perquè estigués a les mans de cadascun dels assistents. Són mitjans o possibilitats que permeten seguir amb més facilitat des dels bancs o els seients allò que se celebra al presbiteri amb l’única lectura per part del celebrant.

Existeixen altres llibres que s’utilitzen solament per l’administració dels sagraments: bateigs, confirmacions, confessions, casaments i unció de malalts. Reben el nom de rituals. També hi ha un llibre per a les exèquies. Tots ells complementen el missal que ara es presenta a la comunitat cristiana.