L’escola concertada, contra la segregació, recolzant els drets d’elecció i de direcció de centres docents i a favor del diàleg

El dia 10 de febrer s’han registrat al Departament d’Educació els 121.604 documents amb les al·legacions al projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, signades per pares i mares, personal treballador, representants de les titularitats de les escoles concertades i altres persones interessades a manifestar la seva veu. Aquest centenar de miler llarg de documents van arribar amb el temps suficient per a poder ser comptabilitzats notarialment. Amb posterioritat, n’han arribat 602 més que també seran presentades. En total, 122.206 al·legacions recollides en cinc dies.

Tenim constància que han estat encara més les al·legacions signades, que s’han presentat directament al registre dels Serveis Territorials o a les oficines gestores del Departament d’Educació. També s’han presentat per via telemàtica i d’altres han arribat fora de termini. Un termini que no ens ha ajudat i que ha suposat una activitat molt intensa. Cal recordar que l’Administració va determinar que aquest avantprojecte de decret se sotmetés a informació pública només set dies hàbils.

Hem de donar les gràcies a totes les persones que, cadascuna des del seu àmbit, han fet possible que la nostra veu arribi de manera tan nombrosa i contundent. No demanem més que el respecte a allò que és de justícia. Les actuacions no acaben aquí. L’agenda de les entitats representatives del sector és ben plena aquests dies, amb l’objectiu de situar les coses allà on han de ser: que es garanteixi el dret a l’educació de tothom, harmonitzant-lo amb el drets individuals dels ciutadans i ciutadanes, donant estabilitat als llocs de treball en el sector i assegurant una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats de suport educatiu que propiciï una adient cohesió social.

Les escoles concertades som signants del pacte contra la segregació escolar que impulsà el Síndic de Greuges. I som conscients que, com tot pacte, ens vincula en les seves causes i el seu objecte: la lluita contra la segregació escolar. Però aquesta vinculació s’ha de fer de manera corresponsable per part de tots els agents que hi intervenen, també -i molt especialment- el Govern. I el que resulta és que, després que el pacte reconegui que la primera causa de segregació és la barrera econòmica que afecta tant a centres educatius públics, com especialment als concertats, i que per aquest motiu és essencial garantir un finançament just i suficient per a tots els centres educatius amb l’objectiu d’avançar cap a la gratuïtat efectiva, constatem amb gran decepció que no es contempla cap mesura específica en aquest sentit, tot i que el mateix pacte recull mesures concretes que haurien de ser efectives a partir del proper curs.

I també comprovem que algunes actuacions en la programació de llocs escolars, que, d’acord amb el pacte, s’han de produir sempre amb l’acord dels centres docents afectats, es volen transformar en imposicions que poden suprimir l’oferta de places abans no s’iniciï el procés de preinscripció. No és just, però és que tampoc el tant reiterat pacte diu que les coses hagin de ser d’aquesta manera.

Les escoles concertades en general, i l’Escola Cristiana de Catalunya en particular, compartim la missió d’escolaritzar l’alumnat que presenta dificultats i requereix un suport i una atenció educativa específica. Som escoles que hem acceptat amb convenciment i voluntat de servei un compromís social envers els educands, i en especial els més necessitats, i ho continuem i continuarem fent. Per això és molt important que tothom reconegui tots els drets i els deures que comporten formar part del Servei d’Educació de Catalunya.

Després de constatar el gran suport que ha tingut aquest tràmit d’informació pública, i coneixent la voluntat del Departament d’arribar a consensos envers unes propostes normatives que són fonamentals per al nostre sistema, el sector concertat reitera la seva intenció de diàleg i demana la disponibilitat del Govern per modificar a fons el tractament de la programació i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. Està en joc una manera de concebre la societat i el projecte de país que volem. No perdem aquesta oportunitat. El nostre llarg i constatat recorregut d’iniciativa social ha fet i ha de continuar fent de Catalunya un país pròsper, benestant i cohesionat, on tothom que hi viu pugui portar a terme lliurement el seu projecte vital.

 

Font: Fundació Escola Cristiana de Catalunya