Data: 29 de gener de 2023

Estimats germans,

Si és necessari, com diem, evangelitzar la cultura, no és menys important inculturar el missatge de la fe, és a dir, encarnar l’Evangeli en una cultura. La fe necessita ser rebuda, celebrada i viscuda en la pròpia cultura. Sant Joan Pau II va dir amb claredat que “una fe que no es converteix en cultura és una fe no acollida en plenitud, no pensada en la seva totalitat, no viscuda amb fidelitat” (Carta 20-5-1982). La lògica de l’encarnació del Fill de Déu fa que el seu missatge es faci cultura: “De la mateixa manera que el Verb de Déu ha assumit en la seva pròpia persona una humanitat concreta i ha viscut totes les particularitats de la condició humana en un lloc, en un temps i en el si d’un poble, l’Església, a exemple de Crist i pel do del seu Esperit, s’ha d’encarnar en cada lloc, en cada temps i en cada poble” (CTI, La fe i la inculturació) .

La inculturació és un procés, és a dir, requereix un temps, en què es realitza el diàleg entre la fe viscuda i la cultura. Es tracta d’un diàleg veritable, en què els dos subjectes són actius. D’una banda, el procés condueix a examinar la pròpia cultura per obrir-la a l’Evangeli i, de l’altra, a comprendre, assimilar i expressar activament el missatge de l’Evangeli a partir de la pròpia cultura. Es tracta d’un procés actiu que parteix de l’interior mateix de la cultura que rep l’anunci de l’Evangeli i el comprèn i tradueix segons la manera de ser, d’actuar i de comunicar-se. En aquest camí es fa un intercanvi, perquè, d’una banda, l’Evangeli allibera la cultura dels seus contravalors i l’eleva, però, d’altra banda, cada cultura expressa l’Evangeli d’una manera original i ajuda a comprendre’n nous aspectes. Cada cultura rep a la seva manera l’anunci de la salvació.

El cristianisme no té una única forma cultural, sinó que pot ser acollit pels diversos pobles. Encara que la fe cristiana es va expressar en una cultura determinada –la jueva primer i la grecoromana, després– en principi és compatible amb qualsevol cultura, perquè el seu missatge és universal. El papa Francesc insisteix que “una sola cultura no esgota el misteri de la redempció de Crist” (EG 118). La diversitat cultural és un do de l´Esperit i no amenaça la unitat de l´Església. “L’evangelització -diu el Papa- reconeix amb goig aquestes múltiples riqueses que l’Esperit engendra en l’Església” (EG 117).