Data: 12 de març de 2023

Em sembla que cada any faig uns comentaris dominicals sobre l’escola, l’educació en general, la generositat dels docents i la responsabilitat dels pares i de les famílies en sentit ampli. Insisteixo sempre en la importància de la matèria de la religió catòlica en el currículum escolar i l’opció de triar-la amb vistes a rebre una educació integral.

En els comentaris d’aquest curs faig el mateix. La motivació m’arriba de la lectura d’alguns titulars periodístics sobre el descens de la matrícula en l’assignatura de religió a totes les comunitats autònomes. Es dona a entendre que això és una conseqüència clara de l’allunyament del món escolar dels valors i virtuts que es desprenen “d’allò religiós”. A simple vista sembla lògic encara que hi ha uns matisos que convé no oblidar, sobretot en aquests moments, quan s’obren les inscripcions en els diferents col·legis i, a l’inici d’una etapa educativa, s’ha d’optar per aquesta matèria.

Abans d’anotar les concrecions per optar per la classe de religió, voldria ressaltar la importància dels pares i de les famílies en general. La responsabilitat en l’educació dels fills resideix en els pares i ningú no la pot suplantar o eliminar. El manteniment de l’opció en el sistema educatiu és un dret dels pares i no és un privilegi de l’Església o dels bisbes que l’autoritat administrativa concedeix com una gràcia especial. Apel·lo a les famílies cristianes perquè siguin coherents amb la seva fe i vulguin completar correctament l’educació dels seus fills. Ja que, de fet, s’esforcen en utilitzar indistintament la seva paraula i el seu exemple dins de la llar, demanen la col·laboració necessària de les parròquies (catequesi, temps lliure, formació juvenil) i dels col·legis (coneixements, destreses i habilitats, actituds…). Els tres àmbits constitueixen un conjunt per a una educació que atengui totes les dimensions de la persona.

Però anem a les concrecions que ens motiven les dades estadístiques:

1.- És una matèria que ha estat tractada de forma desigual i injusta en el currículum per part de les diferents administracions educatives des de fa molts anys. En les diferents lleis educatives s’han produït canvis en el seu tractament que han desorientat els interessats. En un moment hi ha hagut una matèria alternativa, en un altre s’ha suprimit aquesta quedant la religió com una matèria més; es va suprimir per al recompte de la mitja a les notes; que no contés per a l’accés a les beques públiques; es van posar una sèrie de traves en l’horari escolar i un llarg etcètera.

2.- Les inscripcions no han gaudit de celeritat ni transparència per part de directius.

3.- Els professors de la matèria s’han prestat, quan el centre els requeria, a col·laborar en altres tasques educatives. En canvi, han hagut d’anar als tribunals per defensar els seus drets laborals, guanyant en molts casos els judicis plantejats.

Podríem afegir algunes qüestions més que es repeteixen constantment: que no hauria de ser matèria curricular per no tenir una base científica; que cada església ha de formar als seus fidels… fins a convertir en herois als que trien aquesta matèria. Observem que s’eliminen o es redueixen els programes de les matèries que denominem humanístiques en favor de les tècniques amb un lament de diversos grups de docents als que no s’escolta. S’hauria de potenciar l’ampli món dels valors, de les virtuts, dels coneixements filosòfics, literaris o clàssics.

Us aconsello a tots que no renuncieu a les vostres conviccions i, sense temor, us inscriviu a l’Ensenyament Religiós Escolar.