Data: agost de 2020

Sens dubte és bo que la natu­ralesa entri en les nostres vi­des personals «per la porta gran», almenys en temps especials, com les vacances. És bo en molts sentits per a la salut social i pròpia.

Però anem més enllà. Considerem que so­bretot aquesta obertura de la finestra a la natu­ralesa és necessària, des del punt de vista de la nostra fe en Déu creador i redemptor del món. Més concretament a partir dels missatges que escoltem en la Carta Encíclica Laudato Si’ del papa Francesc. Enguany es compleix el cinquè aniversari de la seva publicació i som convi­dats a fixar-­nos especialment en la seva cri­ da a viure amb esperit evangèlic l’ecologia inte­gral.

Des de la nostra Diòcesi ens adherim a la in­vitació que ens arriba del Dicasteri vaticà per al Desenvolupament Integral per a sumar-­nos al de­nominat «Temps de la Creació». Una iniciativa que consisteix en intensificar l’atenció i el com­promís de l’Església en favor de la cura de l’a­nomenada casa comuna, el cosmos, el món na­tural que acull la nostra humanitat i davant el qual tenim una greu responsabilitat.

El Papa reconeix que és tasca de tota la huma­nitat cuidar i respectar la natura. La seva inten­ció expressa en aquesta encíclica és, mitjançant el diàleg, oferir l’aportació de la fe i la moral cris­tiana a aquesta tasca universal i comuna. Però aquesta aportació no és un simple conjunt de doctrines, sinó que forma part de la nostra fe,que és vida, veritat, goig, recerca, possessió, amor, acció, contemplació, compromís, etc.

Per això pretenem en aquestes breus línies convidar a la realització d’un esforç d’aprofun­diment en la vivència d’una ecologia cristia­na i integral, mitjançant l’observació, la lectura i la meditació en aquest temps propici de les va­cances.

Només recordem una condició, que farà facti­ble aquest exercici. Els sentits són les finestres mitjançant les quals ens obrim al món exterior. Però, si volem descobrir quelcom més que la imat­ge material, els sentits han de ser dirigits per una determinada disposició interior. ¿En què consis­teix aquesta disposició interior? Consisteix en tot el que inclou la mirada de fe: obertura, escol­ta, disponibilitat, sensibilitat, contemplació. Tot allò que ens permet copsar amb la vista el mis­satge de vida contingut en el llibre de la Sagrada Escriptura més enllà de la lletra, així com ens fa capaços de descobrir la Paraula de Déu en al­tres dos llibres on ella també habita, és a dir, la història i la naturalesa.

Sant Bonaventura, seguint el seu mestre sant Francesc d’Assís, va arribar a escriure aquestes paraules:« Qui no veu les innombrables esplendors de les criatures, està cec; qui amb tantes veus no es desperta, està sord; qui no lloa Déu per totes aquestes meravelles, està mut; qui amb tants signes no s’eleva fins al primer principi, és neci» (Itinerarium mentis in Deum, I,15).Les mirades vers la naturalesa són moltes i variades, segons les disposicions interiors: hi ha qui hi buscarà el rendiment econòmic, la pu­ra forma estètica, el seu interès polític, el mer gaudi plaent… Els nostres ulls hi voldrien descobrir el do que ens ve del Senyor, perquè gaudim de la seva be­llesa, ens ajudi a subsistir, compartim els seus béns i, en definitiva, lloem Déu, que tant ens regala.

Missatges escollits de l’encíclica Laudato Si’, així com els textos de la Sagrada Escriptura cor­responents a cada diumenge, ens ajudaran a des­cobrir i aprofundir a la llum del misteri que el Senyor continua oferint­-nos per a la nostra sal­vació.