A petició de les delegacions diocesanes de missions de les diòcesis amb seu a Catalunya, tal i com apunta Mons. Enric Benavent, bisbe de Tortosa i delegat d’aquest àmbit a la CET, Mn. Armand Puig, prevere de l’Arquebisbat de Tarragona i rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, ha elaborat un comentari de la carta apostòlica Maximum Illud actualitzant el seu missatge a la llum del magisteri posterior, especialment de l’Exhortació apostòlica Evangelii Gaudium del papa Francesc. Un material de formació amb motiu del Mes Missioner Extraordinari convocat pel Sant Pare que «pot ajudar a tots els batejats a aprofundir en la nostra vocació cristiana».

«El Papa Francesc», explica Mn. Armand Puig, «proposa enquadrar el tema de la nova evangelització en un concepte més ampli, el de missió, que l’inclou i l’integra. Així, en el seu document programàtic Evangelii Gaudium (2013) introdueix un concepte de “missió” que ja no queda cenyit als territoris històricament no cristians. El Papa entén l’Església tota ella com a subjecte missioner i proposa que la reforma de l’Església es dugui a terme mitjançant una “transformació missionera” (capítol primer de l’ Evangelii Gaudium ). Posar-se en estat de “missió” implica que tot el poble de Déu, tots els batejats, passen a ser evangelitzadors, es converteixen en un subjecte que comunica l’Evangeli. Dit d’una altra manera, l’Església és enviada i per això no es pot quedar instal·lada dins de casa sinó que ha de posar-se en posició de sortida, ha d’estar a punt per a la missió».

També apunta que «la missió és el gran repte de l’Església. Tres actors hi són implicats: els preveres, els religiosos i els laics, sota el guiatge dels bisbes, a qui pertany la responsabilitat primera en tant que pastors del poble de Déu». «L’Església, onsevulla es trobi i visqui en les circumstàncies que visqui», manifesta el Dr. Puig, «no pot deixar de ser missionera. Cada Església particular o local porta la responsabilitat missionera en el cor».