Data: 5 de març de 2023

Estimats diocesans,

Un lloc privilegiat per a la inculturació de la fe és l’escola, la finalitat de la qual és donar suport a les famílies amb l’objectiu d’assolir una educació integral de la persona. Per això, és molt important que quedin integrades en aquesta formació les vivències religioses dels infants i els joves. Aquestes experiències no són una cosa accessòria, sinó fonamental en la vida de les persones. Una bona educació ha de tenir en compte totes les dimensions de la persona humana, inclosa la religiosa. L’escola és un àmbit que afavoreix el diàleg de la fe amb la resta de coneixements.

Per això els cristians considerem que és important mantenir la classe de religió a l’escola, tant pública com privada. La classe de religió no és catequesi ni pretén l’adoctrinament, sinó que és un espai per a un coneixement estructurat i sistemàtic del missatge cristià i per al diàleg de la pròpia fe amb la resta de matèries que s’imparteixen a l’escola. A més, l’assignatura de religió aborda qüestions essencials com el sentit de la vida, la llibertat de l’ésser humà, les grans esperances i les normes bàsiques que fan possible la convivència entre nosaltres. És, per això, indispensable per a la formació plena de la persona.

També les escoles catòliques tenen la finalitat de facilitar aquesta síntesi de la fe amb la cultura, promovent el diàleg de la raó humana amb la fe. D’una banda, aquestes escoles s’inspiren en la concepció cristiana de la societat, situant els valors evangèlics al cor de la cultura. La fe, que és una relació personal amb Crist, permet al creient projectar una mirada radicalment nova a la realitat i des d’aquí respondre a les qüestions fonamentals i orientar la formació de les persones (cf. Congregació per a l’educació catòlica, La identitat de l’escola catòlica, 20). D’altra banda, les escoles i les universitats catòliques s’han de preocupar per assegurar una trobada fecunda entre l’Evangeli i les diferents expressions culturals.

Quan l´Església defensa la importància de l´escola catòlica i de la classe de religió no ho fa per caprici ni per ocupar parcel·les de poder, sinó perquè necessita aquests instruments perquè la fe no quedi aïllada en un gueto ni es redueixi a un sentiment privat, sinó que pugui inserir-se en la cultura i dialogar amb ella.