Presentaci�: L�any 2007 es va celebrar el centenari de l�Escoltisme, el qual va ser fundat a Anglaterra per Baden Powell el 1907, mogut per l�inter�s d�oferir una proposta educativa que tenia com a objectiu la formaci� de ciutadans lliures i responsables. En l�actualitat el nostre moviment Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya (MEGSJC) �s un moviment d�Esgl�sia que compta amb 10.500 nois i noies, 2.500 caps, 140 agrupaments, i 150 formadors voluntaris. En total 13.000 escoltes. L�escoltisme pret�n educar infants i joves en el lleure amb un m�tode actiu propi. Aquest m�tode es fonamenta en tres pilars: -l�arrelament a un pa�s. -l�obertura a la transcend�ncia, la fe -una educaci� en qu� l�infant i el jove esdevenen protagonistes del seu creixement i maduraci� personal. Tot aix� fet en el marc de la natura com a espai privilegiat per a l�acci�. Amb aquest m�tode volem oferir una educaci� integral que ajudi a desenvolupar totes els dimensions que configuren la persona (f�sica, intel�lectual, emocional, social i espiritual). Aix�, doncs, l�escoltisme ajudar� a madurar i viure la fe dels infants i joves tal com ho proposa la llei escolta en el seu dec�leg. L�opci� del moviment (MEGSJC) pel que fa a l�educaci� de la dimensi� espiritual de la persona s�emmarca dins la proposta de valors cristiana, proposta que implica una actitud oberta i mai excloent, respectant i acollint totes les possibilitats i conviccions (com proposa tamb� el segon punt de la llei escolta). Es treball la dimensi� de fe�espiritualitat amb una actitud respectuosa i gens impositiva, que alhora sigui decidida i madura, amb capacitat de fer propostes concretes (respectant els processos) i en constant contacte amb la realitat dels Equips de Caps, amb els nois i noies, i fomentant el grup com a lloc bo per parlar, viure i celebrar tot all� relatiu a la fe. Organitzaci�: El Moviment t� l�Oficina de Serveis T�cnics Generals (OSG), que �s l��rgan general de gesti� i servei de MEGSJC. El seu objectiu �s vetllar per a la implementaci� i l�operativitat de les decisions adoptades pels �rgans de govern del Moviment i ofereix serveis i suport log�stic als agrupaments, les demarcacions i els equips generals. Oficina de Serveis Generals Rambla Mn. Jacint Verdaguer, 10 08197 VALDOREIX (Barcelona) Tel.: 93 590 27 00 Web: www.escoltesiguies.cat Comissari General: Arnau Garcia Comissaria General: – Consiliari: Mn. Jordi Font Plana Secretari General: Arnau Casanovas Secretaria General: C�lia Sentis Otal Administrador General. Jordi Escoda Administradora General: M�nica Serrano Els agrupaments s�apleguen en demarcacions, cadascuna d�elles amb seu i/o subseu pr�pies. Les demarcacions s�n: BAIX LLOBREGAT/ GARRAF / ALT PENED�S C/Nou, 62 2n 2a 08620 SANT VICEN� DELS HORTS Tel.: 93 656 76 13 a/e: [email protected] BARCELON�S (34 agrupaments dividits entre 4 sectors) Pg. Fabra i Puig, 260 4t 08016 BARCELONA Tel.: 93 340 34 50 a/e: [email protected] GIRONA (21 agrupaments) C/Dr. Antic roca, 38 17003 GIRONA Tel.: 972 24 93 27 a/e: [email protected] LLEIDA/ SOLSONA / URGELL (14 agrupaments) Carrasco i Formiguera, s/n 25300 T�RREGA Tel.: 973 50 00 54 a/e: [email protected] MANRESA (19 agrupaments) C/Vallfonollosa, 11 1r 2a 08241 MANRESA Tel.: 93 872 22 54 a/e: [email protected] TARRAGONA (12 agrupaments) C/Coques, 1 – c 43003 TARRAGONA Tel.: 977 23 79 13 a/e: [email protected] VALL�S / MARESMA (14 agrupaments) C/Ponent, 55 local 3 (pati interior) 08401 GRANOLLERS Tel.: 93 846 3235 a/e: [email protected] VIC (6 agrupaments) Ronda Francesc Camprodon, 2 (Ed. Seminari) 08500 VIC TeL.: 93 886 93 37 a/e: [email protected] Documents LA LLEI ESCOLTA: -Ens esforcem a mer�ixer confian�a i fem confian�a a tothom. -Vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres. -Aprenem a ser �tils i a fer servei. -Som germans de tothom i treballem per la pau. -Som fidels al nostre pa�s i ens sentim ciutadans del m�n. -Defensem la natura i protegim la vida. -Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots. -Som decidits i afrontem les dificultats sense por. -Estimem el treball i volem fer b� les coses. -Aprenem a estimar i a jugar net.

La veu de l'església