Presentació:

El Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS) és l’òrgan creat per la Conferència Episcopal Tarraconense que, sota la presidència del bisbe delegat, coordina les delegacions diocesanes de Mitjans de Comunicació Social (MCS), sense perjudici de les funcions pròpies de cada delegació, per dur a terme i potenciar la pastoral de MCS a l’Església de Catalunya al servei de l’evangelització.

Funcions

1.  Estudiar atentament tot el que fa referència al camp de les comunicacions socials per donar resposta als reptes que presenta la nostra societat.

2.– Coordinar el desenvolupament dels MCS de l’Església de Catalunya i promoure la col·laboració entre les associacions i persones que hi treballen.

3.– Contribuir a difondre la informació religiosa amb col·laboració amb el Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya (GIEC) (Concili Provincial Tarraconense [CPT] 18v/a )

4.– Ajudar a formar opinió pública sobre les qüestions que afecten el poble des d’una perspectiva ética i evangèlica. (CPT 18v/b)

5.– Assessorar els pastors en les seves intervencions en els mitjans de comunicació social i altres agents de pastoral. (CPT 18v/c)

6.– Endegar un pla pastoral més global sobre l’és adequat dels mitjans de comunicació social de cara a l’evangelització (prioritats i conjunció d’esforços). (CPT 18 v/d; Aetatis Novae, 23, ss, Instrucció Pastoral del Consell Pontifici per a les Comunicacions Socials, de 22 febrer 1992).

7.– Executar el que vulgui encarregar-li la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) en l’àmbit dels mitjans de comunicació social.

8.– Mantenir el contacte institucional amb els organismes públics, eclesiàstics o civils. Aquesta representació recaurà en el President-Bisbe delegat per la CET, en el Director del Secretariat, o en la persona a qui s’encarregui l’esmentada representació.

9.– Treballar en estreta col·laboració amb el (GIEC), institucions religioses, i/o qualsevol altra activitat que l’Església de Catalunya pugui crear en aquest àmbit de la comunicació.

Composició
La composició actual del Secretariat és la següent:

Bisbe Delegat
Mons. Salvador Giménez Valls

Directora en funcions
Sra. M. Cristina Orduña Ponti, delegada de MCS del Bisbat d’Urgell 

Responsable del Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya (GIEC)
Mn. Enric Termes

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

Sr. Santiago Grimau Ferré
Pla de Plau, 2 ­ 43001- TARRAGONA
Tel. 977 23 34 12 ext 228
a/e: [email protected] 

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Sr. Ramon Ollé
c/ del Bisbe 5. – 08002 – BARCELONA
Tel: 93.270.10.13
Fax: 93.270.13.05
a/e: [email protected]

BISBAT D’URGELL
Sra. Cristina Orduña
a/e: [email protected]

BISBAT DE TORTOSA
Mn. Victor Cardona
a/e: [email protected]

BISBAT DE LLEIDA
Sr. Jordi Capdevila Mas
a/e: [email protected]

BISBAT DE SOLSONA

Sra. Júlia Ayala

a/e: [email protected]

BISBAT DE GIRONA
Sr. Xavier Roca
a/e: [email protected]

BISBAT DE VIC
Mn. Xavier Bisbal Talló
c/ Santa Maria, 1 08500 – Vic
a/e: [email protected] 

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT
Sr. Gerard Carrión
a/e: [email protected]

BISBAT DE TERRASSA

a/e: [email protected]

 

La veu de l'església