Presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Bisbe delegat per al Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, va tenir lloc la reunió dels Ecònoms de les 7 diòcesis unides en el Seminari, el dia 5 d’octubre a la tarda, a la seu del Seminari a Barcelona.

Es van presentar unes millores realitzades en la megafonia i la il·luminació de la Capella del Seminari i es va presentar el rendiment de comptes, amb el balanç del curs 2021-2022 i el pressupost per al curs 2022-2023 del Seminari Major Interdiocesà, que amb algunes correccions foren aprovats.

Els Ecònoms van demanar de fer alguna reunió més al llarg de l’any, ni que hagués de ser telemàtica, perquè així podrien rebre informació més detallada i sobretot prèvia a les inversions, i van demanar un pla director de les obres i necessitats per als propers anys.