Data: 27 de novembre de 2022

Aquest diumenge comencem un nou any litúrgic, en el curs del qual meditarem i commemorarem tot el misteri de Déu revelat en Jesucrist. És un recorregut des de l’encarnació, passant per la creu, mort i resurrecció de Jesucrist, que culmina amb la Pentecosta i amb l’inici de la vida de l’Església. Una Església que avança a l’espera de la vinguda definitiva del Senyor. L’any litúrgic es clausura amb la celebració de Jesucrist com a Rei de tot el món, que celebràvem diumenge passat.

El Concili Vaticà II, per tal d’enriquir aquest itinerari i facilitar als fidels l’accés a la Paraula de Déu, va disposar tres cicles de lectures bíbliques per als diumenges i les festes, que se segueixen en anys consecutius. En el decurs d’aquest nou any litúrgic seguirem el cicle A, en el qual l’Església proposa la lectura de l’Evangeli de sant Mateu durant els diumenges del temps ordinari i del temps d’Advent, que avui iniciem.

El difunt bisbe auxiliar de Barcelona i gran estudiós de la litúrgia, Mons. Pere Tena i Garriga, en un article de l’any 2008 (Catalunya Cristiana, núm. 1513, pàg. 15) escrivia que «l’Evangeli de Mateu ha estat, des del començament, el que l’Església d’alguna manera ha considerat com a primer i bàsic. Ha estat, en la història, el més utilitzat en la litúrgia». «Possiblement [afegia], això ha marcat la predicació tradicional de l’Església i també l’espiritualitat cristiana».

Sant Mateu dirigeix el seu Evangeli a persones de cultura jueva, i, per aquest motiu, fa referències freqüents a l’Antic Testament. Aquestes referències són per a ell el punt de partida per parlar de Jesús i de la seva missió: «No us penseu que he vingut a anul·lar els llibres de la Llei o dels Profetes; no he vingut a anul·lar-los, sinó a dur-los a la plenitud» (Mt 5,17). Un dels casos més clars d’aquesta manera de fer és el «sermó de la muntanya», en el qual Jesús ens regala el sentit més profund dels manaments de la Llei de Déu. La narració de Mateu és també la que ens parla més directament de l’Església.

Durant tot aquest any litúrgic, quan escoltem fragments de l’Evangeli de Mateu, prenguem consciència de la nostra dignitat de veritables fills d’Abraham per la fe; proposem-nos seguir el camí de les benaurances i demanem a Déu que la nostra vida sigui un seguiment apassionat de Jesús, com ho fou la de Mateu, que el va portar a recollir per escrit la vida de Jesús perquè tots la poguéssim conèixer. Gràcies, sant Mateu, pel teu Evangeli.

Benvolguts germans i germanes, demanem al Senyor que ens ajudi a viure amb joia l’Evangeli i a ser-ne testimonis en el món present. I no oblidem llegir diàriament un fragment de l’Evangeli de sant Mateu, recordant el que deia sant Jeroni: «Ignorar les Escriptures és ignorar Crist».