Data: 9 de maig de 2021

El mes de maig es reserva tradicionalment a fomentar la devoció del poble cristià a la Mare de Déui se l’identifica ambel mes de Maria. Segur que alguns recordeu la vostra participació escolar en els actes marians. I a d’altres us deu sorprendre que es continuï insistint en aquesta veneració a la Mare de Déu en parròquies i col·legis en un moment com l’actual en què es prescindeix sovint de les referències a l’àmbit religiós.

Malgrat la pèrdua d’influència de l’Església en l’entramatsocial i l’important descens de la pràctica cristiana entre els batejats, el record del passat o l’activitat actual de moltes agrupacions de cristians encara continua viu en el nostre poble. També  passa que alguna persona, en contacte amb determinat element religiós o la seva participació en un romiatge, l’ha ajudat a acostar-se a Déu. És l’aparent contradicció actual entre l’oblit de Déu i, alhora, l’augment del nombre de persones inscrites en moviments de devoció popular cristiana.

En anys anteriorsvam veure participar multituds en els actes externs de la Setmana Santa. Moltes persones s’emocionen en veure el rostre de la imatge de Jesús, la Verge o d’algun sant recórrer els carrers de les nostres poblacions i fins i tot ploren, i se’ls escapa alguna petició des del més profund del seu cor com a mostra de la seva extrema confiança en Déu.

Enguany, com l’any passat, no hi ha hagut manifestacions religioses al carrer durant la Setmana Santa. Però els responsables s’han sorprès de la gran quantitat de gent que ha desfilat per  contemplar i resar davant els passos que s’han mostrat en llocs tancats com l’oratori de la Sang, el centre de Sant Andreu o l’oratori de la Verge dels Dolors. S’hi veiamolta devoció, en els rostres dels assistents, i alguns escoltavenles explicacions sobre les imatges, com una catequesi, i en donaven gràcies.

Agraeixo i valoro positivament totes aquestes manifestacions. Tots els cristians, començant pels pastors, hem d’ajudar a conciliar la devoció popular amb la comprensió del misteri de Crist i les seves conseqüències en la vida ordinària. Alguns puristes menysvalorenaquesta actitud popular davant el fet religiós i pretenen accentuar la dimensió més intel·lectualitzada de la nostra fe. Crec que els dos posicionaments no es contraposen i hem de buscar elements que els complementin. Naturalment,tots necessitem una adequada formació bíblica, teològica i moral per ampliar i comprendre millor els coneixements raonables de la nostra fe. L’experiència cristiana no pot reduir-se a emocions i a la mera participació en actes puntuals una vegada a l’any. La reflexió, el raonament, la cerca dels motius per donar raó de la fe que professem és propi de les persones creients que fonamenten la seva existència en la trobada amb Crist.

Per tant, cal valorar el que hem rebut de la nostra gent gran en forma d’activitats devocionals, caritatives o formatives per discernir les seves potencialitats, actualitzar la seva presentació i fer significativa la participació per a l’home d’avui. Un cristià no té cap mena de dubte sobre l’immens valor que posseeix la devoció i el culte a la Mare de Déu. Procureu no separar la vostra vida de la seva i pregueu pelsque més sofreixen en aquests moments a causa de la pandèmia. Col·laboreu en institucions i organitzacions que promoguin totes les dimensions de l’ésser humà: la transcendent, tenint en compte el fonament religiós, i la dimensió terrenal, d’ajuda constantal proïsme.