Data: 26 de novembre de 2023

Estimats diocesans,

La segona part de la Síntesi dels treballs del Sínode ens recorda que tots som deixebles i, per això, tots som missioners. El punt de partida és el prendre consciència que “l’Església és missió”. Ha estat enviada per Crist i és guiada per l’Esperit Sant per anunciar l’Evangeli. Els sagraments d’iniciació cristiana donen a tots els deixebles de Jesús una responsabilitat en aquesta missió. Tots, cadascun segons la vocació i els carismes rebuts, tenen el dolç i confortant goig d’evangelitzar. “Cada cristià –diu el document– és una missió en aquest món”.

Els laics contribueixen particularment a la missió de l’Església fent present l’Evangeli a tots els ambients, a la vida de cada dia. A ells els correspon principalment fer present l’Església en la vida pública (en la família, en el món de la cultura, en la política, etc.). Allà on siguin, els laics estan cridats a testimoniar la fe en Jesucrist a la vida de cada dia i a compartir sense por aquesta fe amb els altres.

A més, alguns fidels laics desenvolupen serveis interns dins la comunitat cristiana, en diversos sectors i ministeris (educadors en la fe, teòlegs, animadors pastorals, catequistes, lectors, etc.). Amb això fan una contribució indispensable a la missió de l’Església.

És molt important que els sacerdots i les comunitats cristianes reconeguin i animin els carismes dels laics i els sostinguin en el seu treball evangelitzador, tant els que es realitzen inserits enmig de la societat com els que es desenvolupen a l’interior de l’Església.

Per la seva banda, correspon als sacerdots i diaques exercir el ministeri pastoral, seguint l’estil de Jesús, Bon Pastor i Servent. Per això, no es poden posar mai per sobre de la comunitat, sinó sempre al seu servei. L’autoritat en l’Església ha de ser sempre entesa com un servei. Per evitar qualsevol abús d’autoritat, el Sínode ha demanat que s’estengui una cultura de la transparència i de la rendició de comptes.

Val la pena, encara, cloure aquesta glossa recordant una altra idea que apareix a la Síntesi: “la missió de l’Església és contínuament renovada i alimentada en la celebració eucarística”. En efecte, l’Eucaristia és font de comunió amb Crist i entre nosaltres i, també, aliment que ens impulsa a implicar-nos en la missió.