Data: 26 de maig de 2024

El dubte és un fet ben humà. Els dei­xebles dubtaren de l’arribada del Reg­ne, alguns d’ells dubtaren de la re­surrecció de Jesús d’entre els morts, i en alguns moments la por i l’angoixa els portà també al dubte; fins i tot van dubtar aquells que, com Pere, tenien ben clar que Crist era el Messies i que no es podia acudir a ningú més per trobar paraules de vida eter­na (Cf. Jo 6,68). La nostra vida de creients és un camí, un llarg camí que acaba en Crist si ens mante­nim fidels en la fe. Un camí ple de pedres d’ensopec. Quin sant no ha tingut una nit fosca? Tan sols dos exemples –sant Joan de la Creu i santa Teresa de Calcuta– ja ens mostren que el dubte és sovint un escull en el camí cristià. Cer­tament que ho és, però, un cop vençut, referma i consolida la nos­tra fe.

De dificultats en el nostre camí de fe, en sorgeixen moltes. Invencibles humanament, vencibles no­més amb l’ajuda del Senyor. Tan sols contemplant el seu rostre s’aprèn a dir «sí». Coneixent-lo i apre­nent a estimar-lo, aprenem a no anteposar mai res al Crist. Però com conèixer-lo? Com contemplar el seu rostre? Com vèncer el dubte o la incertesa? Hi ha una eina, un camí privilegiat, que és la pregària, i que té diver­ses dimensions: personal, co­munitària i de contacte sovinte­jat i intens amb la Paraula, amb l’Escriptura. Déu ens parla quan li parlem, quan el lloem, quan li supliquem, quan callem per es­coltar-lo. I ho fa de manera pri­vilegiada a través de la seva Pa­raula, que se’ns presenta nova cada dia perquè cada dia el Se­nyor ens diu quelcom nou; cada dia té alguna cosa a dir-nos; ens presenta sempre una novetat si sabem escoltar-lo, si les nostres oïdes són capaces de tancar-se al soroll del món i d’obrir-se a la veu de Déu, per així poder escol­tar el veritable clam del nostre proïsme amb més nitidesa i claredat.

La vida contemplativa poua en aquesta escolta i es­devé així una de les grans riqueses de l’Església, una Església que és tota ella diversitat de carismes, i que formen tots units una sola comunió amb Déu i amb els germans. En paraules del papa Benet XVI: «Aquesta doble comunió, amb Déu i entre nosal­tres, és inseparable. On es destrueix la comunió amb Déu, que és comunió amb el Pare, amb el Fill i amb l’Esperit Sant, es destrueix també l’arrel i la deu de la comunió. I on no es viu la comunió entre nosaltres tampoc no és viva i veritable la comunió amb el Déu Trinitari» (Audiència General, 29 de març de 2006).