Data: 23 de maig de 2021

Les persones construïm la nos­tra vida mitjançant les deci­sions que anem prenent en les diferents situacions en què ens tro­bem. Quan algú es guia per uns va­lors o té una opció fonamental que dona sentit a la seua vida, aquesta té coherència interna i cada decisió tindrà sentit. No hi ha cap aspecte de la seua existència que puga que­dar al marge d’ella, per la qual cosa constantment tenim el deure de plantejar­-nos què hem de fer per ac­tuar d’acord amb la nostra fe. L’Espe­rit Sant, mitjançant el do de consell, ens il·lumina perquè a cada moment prenguem les decisions que estan més d’acord amb l’Evangeli.

Aquest do és necessari per diversos motius. En primer lloc, perquè po­den haver­-hi situacions en les quals no tenim clar què hem de fer. No sem­pre és possible triar amb claredat entre el bé o el mal; en determinats moments cal decidir entre dos possibles béns a realitzar o entre dos mals a evitar. Hi ha circumstàncies en les quals la con­secució del bé que ens agradaria no és possible o en les que, per aconseguir-­lo, no es poden evitar certs mals. De vegades cal un discerniment. I això pot ocórrer en tots els àmbits: familiar, social i po­lític.

El creient sap que la seua vida té un sentit, i que eixe sentit no depèn d’ell. Déu està en el principi i el terme de la seua existència: hem estat creats per Ell i per a Ell. Les nostres opcions respecten l’ordre de la justícia si ens condueixen a la fi per a la qual hem estat creats i, per tant, si ens acosten a Déu. Aquest principi constitueix el fonament de tot l’actuar moral del cristià. Per això, la primera qüestió en tot procés de discerniment moral és si el que fem ens apropa o ens allunya de la meta a la qual ens encaminem.

A més, en tota decisió on es posen en joc els valors morals, el creient, no sols ha de tindre en compte el contingut de la seua ac­ció, sinó que ha de ponderar també les motivacions que l’impulsen a actuar d’una determinada manera i la forma de dur­-la a terme. Així, per exemple, no es pot utilitzar la religió amb finalitats polítiques; ni emprar la força per a anunciar l’Evangeli; ni imposar la veritat amb mètodes vio­lents. Unes motivacions o uns mè­todes no evangèlics en les opcions que els creients i l’Església hem de prendre en determinades circums­tàncies, poden ser contraproduents, perquè enfosqueixen el testimoniat­ge cristià.

Pel do de consell, l’Esperit Sant ens il·lumina per a contemplar la nostra vida i jutjar sobre les nostres actuacions a la llum de la voluntat de Déu, que és un pare bo que ens estima. Això ens dona claredat en l’actuar; ompli el nostre cor de confiança i de pau; calma la inquietud que provoquen els dubtes quan la decisió no és fàcil; i ens fa experimentar l’ale­gria que sent qui actua amb rectitud. Això no impli­ca que tinguem una fórmula màgica per encertar sempre, però és el camí per assumir decisions autèntiques i trobar la llum i la pau, una pau molt major que la comoditat de no decidir perquè no es vol arriscar.